Oddelenie beletrie zahŕňa všetky tri literárne druhy: lyriku, epiku i drámu.

Najvýraznejšie je zastúpená epika, a to v rôznych žánroch. Ide hlavne o romány (autobiografické, historické, spoločenské, ľúbostné, kriminálne, detektívne, sci-fi a iné...); novely a poviedky. Naši čitatelia majú možnosť vybrať si diela zo svetovej literatúry, ale aj publikácie z pera slovenských autorov.

Náš fond krásnej literatúry dopĺňa lyrika a dráma. Podobne ako próza, zastúpenie má jednak

svetová i slovenská literatúra.

Pre žiakov základných a stredných škôl máme zhromaždené dostatočné množstvo kníh na povinné čítanie, doplnkové čítanie, Hviezdoslavov Kubín...

Študenti slovenského jazyka a literatúry u nás nájdu i dosť publikácií zo súčasnej

slovenskej literatúry.

Základné knižnično-informačné služby:

-          absenčné (mimo priestorov knižnice) a prezenčné (v priestoroch knižnice) výpožičky,

-          predlžovanie výpožičných lehôt,

-          ústne faktografické a bibliografické informácie,

-          konzultačné služby,

-          oddelenie beletrie usporadúva besedy so spisovateľmi, informačnú výchovu pre študentov stredných škôl a gymnázií.

V rámci Projektu informatizácie knižníc Slovenskej republiky je na oddelení 5 staníc pripojenia

 na internet, ktorý slúži v prvom rade čitateľom knižnice, ale aj ostatným používateľom.