V histórií bibliografického oddelenia sa uvádza, že v našej knižnici sa
s excerpciou regionálnej tlače začalo v roku 1976.

V polovici 70. rokov sa začali spracovávať a vydávať bibliografické
ročenky Bardejovský okres v tlači. Vyšlo 16. ročníkov v rokoch 1978 – 1991.

V roku 1992 sme medzi prvými začali používať na elektronické spracovávanie bibliografických záznamov knižnično-informačný subsystém BIBLIS. K 1.10.2004 sme ukončili vkladanie záznamov do tohto systému. Prebehla konverzia bibliografických záznamov a v novembri 2004 išli sme naostro.

Budujeme elektronickú článkovú regionálnu databázu v rámci projektu KIS3G, a tým sa podieľame na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc – SNB články. Naše bibliografické záznamy článkov nájdete na www.kis3g.sk.

Poskytujeme aj rešeršné služby a faktografické informácie o regióne.

Zhromažďujeme a uchovávame knihy s regionálnym zameraním a aj regionálnu periodickú tlač. Napr. Regionálny týždenník Bardejovské novosti od roku 1990 a ich predchodcu Poddukelské noviny od roku 1960 – 1989. Kultúrny spravodaj Bardejov od roku 1971 – 1979 a ich pokračovanie s názvom Spravodajca Bardejov od 1980 – 1998 a i.

K dispozícií sú aj Výstrižkové albumy, v ktorých sa nachádzajú výstrižky z novín a časopisov tematicky zamerané nášmu regiónu.


Vydané bibliografie zostavené Ľudmilou Matuševskou

1988: Eposy – mýtu – báje. Tematická bibliografia.
História a súčasnosť remesiel v okrese Bardejov. Regionálna bibliografia.

1989: Juraj Henisch (1549-1618). Personálna bibliografia.
Autobiografické romány. Tematická bibliografia

1990: Béla Kéler (1820-1882). Personálna bibliografia.

1991: Dejiny Bardejova (1241-1991). Regionálna bibliografia.
Leonard Stöckel (1510-1560). Personálna bibliografia.
Dejiny Bardejovských Kúpeľov. Regionálna bibliografia.

1992: Kníhtlačiareň Dávida Gutgesela. Regionálna bibliografia.

1997: Klenoty našej prírody. Výberová regionálna bibliografia.

1998: Z dejín Bardejova a jeho okolia. Regionálna bibliografia.

2000: Archeologické nálezy v okrese Bardejov. Regionálna bibliografia

2001: Zborovský hrad. Výberová regionálna bibliografia.
2009: Ján Nagajda. Personálna bibliografia.
2010: Leonard Stöckel (1510-1560). Personálna bibliografia.
2010: Dávid Gutgesel a Bardejov. Zostavenie zborníka z odborného seminára, súčasťou
ktorého je personálna bibliografia Dávid Gutgesel (1540-1599), bibliografia z dejín
kníhtlače a Tlačiarenská produkcia Gutgeselovej tlačiarne z rokov 1577-1599
(úprava PhDr. Klára Komorová, PhD.).