Fond oddelenia náučnej literatúry obsahuje literatúru z oblasti
spoločensko-vednej, prírodovednej, technickej a poľnohospodárskej.

Dokumenty sú usporiadané podľa Medzinárodného desatinného 
triedenia a používatelia ich majú k dispozícií vo voľnom výbere. 

Základné knižnično-informačné služby sú:
- absenčné (mimo priestorov knižnice) a prezenčné (v priestoroch knižnice) výpožičky,
- predlžovanie výpožičných lehôt,
- ústne faktografické a bibliografické informácie,
- konzultačné služby.

Špeciálne knižnično-informačné služby sú:
- medziknižničná výpožičná služba,
- reprografické služby – kópie sa vyhotovujú z vlastného fondu knižnice len pre registrovaných
   používateľov, pričom môže byť kopírovaná iba časť dokumentu,
- internetové služby – prístup k vonkajším informačným zdrojom,
- rezervácia požadovaného dokumentu,
- rešeršné služby,
- realizácia kultúrno-vzdelávacich podujatí.