Dokumenty pre obecné a školské knižnice

 

Rozhodnutie o zrušení obecnej knižnice

Formulár do zoznamu knižníc SR

Metodický pokyn k vyraďovaní a revízii KF 

Štatút obecnej knižnice 

Štatút školskej knižnice 

Protokol o odovzdaní a prevzatí knižnice

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice

Knižničný a výpožičný poriadok školskej knižnice

Elektronizácia a jej možnosti v malých knižniciach

Príručka knihovníka malej knižnice

Zápisnica z revízie knižničného fondu

Náplň práce obecného knihovníka