Cenník služieb            

Zápisné na rok

rodinné členské /zaevidovaný minimálne 1 dospelý a deti ekonomicky závisle    
 6 €
dospelý a študenti stredných a vysokých škôl
5 €
mládež do 15 rokov 2 €
dôchodcovia, invalidi 2,50 €
dospelí pacienti v Bardejovských Kúpeľoch 2 €
detskí pacienti v Bardejovských Kúpeľoch 1 €
nevidiaci a slabozrakí

 zdarma

drzitelia  zlatej a diamantovej Janského plakety,
drzitelia Kňazovického medaily na Slovensku 
 zdarma


Rešerš

Základný poplatok za rešerš                                                                         
       2 €


Rezervovanie dokumentu

Detí, dospelí                                                                                               
    0,70 €


Medziknižničná výpožičná služba
a) výpožičky

Poštovné a balné za 1 dokument + poplatok účtovaný odosielajúcou knižnicou           2 €

b) papierová kópia článku poskytovaná OKDG

1 strana A4                                                                                                     0,10 €
1 strana A3 0,17 €

 c) sprostredkovanie kópie článku

Článok       2 €
+ 1 strana A4 alebo e-mail                                                                              0,10 €
d) predĺženie MVS  0,90 €
e) sankčné poplatky čitateľ za každý načatý deň prekročenia                              
+ náklady účtované knižnicou poskytujúcou MVS
0,20 €


Poplatky - ostatné služby

Tlač z Internetu: jednolist A4                                                                           

Tlač z Internetu: obojstrane A4

 0,10 €

0,13 €


Inzercia/inzertná služba

Bežný riadkový inzerát - 1 mesiac 2 €
Bežný riadkový inzerát + fotografia 0,70 € - 1 mesiac                                         
 2,70 €
Formát A5 - 1 mesiac
3 €
Formát A4 - 1 mesiac 4 €


Poplatky za porušenie knižničného poriadku

Strata alebo poškodenie čitateľského preukazu                                                    0,70 €
Zničenie čiarového kódu v dokumente 0,40 €


Strata alebo poškodenie dokumentu

a) náhrada dokumentu, z ktorého knižnica vlastní ďalší výtlačok 0,05 €/1 strana
b) náhrada dokumentu, z ktorého knižnica nevlastní ďalší výtlačok           
0,10 €/1 strana
c) náhradné knihovnícke spracovanie 1,70 €
d) poplatok za zhotovenie väzby
3,50 €
Neoznámenie zmeny mena, adresy 3,50 €

Poplatky za oneskorené vrátenie a predĺženie dokumentov
po uplynutí výpožičnej lehoty-za každý dokument / každý 1 deň

0,02 €


 V Bardejove 1.12.2018                                                          Mgr. Iveta Michalková
                                                                                              riaditeľka OKDG