Smernicak podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmyslezákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnostia o zmene a doplnení niektorých zákonov.