skende

E-knihy

Fond oddelenia náučnej literatúry obsahuje literatúru z oblasti
spoločensko-vednej, prírodovednej, technickej a poľnohospodárskej.

Dokumenty sú usporiadané podľa Medzinárodného desatinného 
triedenia a používatelia ich majú k dispozícií vo voľnom výbere. 

Základné knižnično-informačné služby sú:
- absenčné (mimo priestorov knižnice) a prezenčné (v priestoroch knižnice) výpožičky,
- predlžovanie výpožičných lehôt,
- ústne faktografické a bibliografické informácie,
- konzultačné služby.

Špeciálne knižnično-informačné služby sú:
- medziknižničná výpožičná služba,
- reprografické služby – kópie sa vyhotovujú z vlastného fondu knižnice len pre registrovaných
   používateľov, pričom môže byť kopírovaná iba časť dokumentu,
- internetové služby – prístup k vonkajším informačným zdrojom,
- rezervácia požadovaného dokumentu,
- rešeršné služby,
- realizácia kultúrno-vzdelávacich podujatí.

V histórií bibliografického oddelenia sa uvádza, že v našej knižnici sa
s excerpciou regionálnej tlače začalo v roku 1976.

V polovici 70. rokov sa začali spracovávať a vydávať bibliografické
ročenky Bardejovský okres v tlači. Vyšlo 16. ročníkov v rokoch 1978 – 1991.

V roku 1992 sme medzi prvými začali používať na elektronické spracovávanie bibliografických záznamov knižnično-informačný subsystém BIBLIS. K 1.10.2004 sme ukončili vkladanie záznamov do tohto systému. Prebehla konverzia bibliografických záznamov a v novembri 2004 išli sme naostro.

Budujeme elektronickú článkovú regionálnu databázu v rámci projektu KIS3G, a tým sa podieľame na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc – SNB články. Naše bibliografické záznamy článkov nájdete na www.kis3g.sk.

Poskytujeme aj rešeršné služby a faktografické informácie o regióne.

Zhromažďujeme a uchovávame knihy s regionálnym zameraním a aj regionálnu periodickú tlač. Napr. Regionálny týždenník Bardejovské novosti od roku 1990 a ich predchodcu Poddukelské noviny od roku 1960 – 1989. Kultúrny spravodaj Bardejov od roku 1971 – 1979 a ich pokračovanie s názvom Spravodajca Bardejov od 1980 – 1998 a i.

K dispozícií sú aj Výstrižkové albumy, v ktorých sa nachádzajú výstrižky z novín a časopisov tematicky zamerané nášmu regiónu.


Vydané bibliografie zostavené Ľudmilou Matuševskou

1988: Eposy – mýtu – báje. Tematická bibliografia.
História a súčasnosť remesiel v okrese Bardejov. Regionálna bibliografia.

1989: Juraj Henisch (1549-1618). Personálna bibliografia.
Autobiografické romány. Tematická bibliografia

1990: Béla Kéler (1820-1882). Personálna bibliografia.

1991: Dejiny Bardejova (1241-1991). Regionálna bibliografia.
Leonard Stöckel (1510-1560). Personálna bibliografia.
Dejiny Bardejovských Kúpeľov. Regionálna bibliografia.

1992: Kníhtlačiareň Dávida Gutgesela. Regionálna bibliografia.

1997: Klenoty našej prírody. Výberová regionálna bibliografia.

1998: Z dejín Bardejova a jeho okolia. Regionálna bibliografia.

2000: Archeologické nálezy v okrese Bardejov. Regionálna bibliografia

2001: Zborovský hrad. Výberová regionálna bibliografia.
2009: Ján Nagajda. Personálna bibliografia.
2010: Leonard Stöckel (1510-1560). Personálna bibliografia.
2010: Dávid Gutgesel a Bardejov. Zostavenie zborníka z odborného seminára, súčasťou
ktorého je personálna bibliografia Dávid Gutgesel (1540-1599), bibliografia z dejín
kníhtlače a Tlačiarenská produkcia Gutgeselovej tlačiarne z rokov 1577-1599
(úprava PhDr. Klára Komorová, PhD.).      

Oddelenie beletrie zahŕňa všetky tri literárne druhy: lyriku, epiku i drámu.

Najvýraznejšie je zastúpená epika, a to v rôznych žánroch. Ide hlavne o romány (autobiografické, historické, spoločenské, ľúbostné, kriminálne, detektívne, sci-fi a iné...); novely a poviedky. Naši čitatelia majú možnosť vybrať si diela zo svetovej literatúry, ale aj publikácie z pera slovenských autorov.

Náš fond krásnej literatúry dopĺňa lyrika a dráma. Podobne ako próza, zastúpenie má jednak

svetová i slovenská literatúra.

Pre žiakov základných a stredných škôl máme zhromaždené dostatočné množstvo kníh na povinné čítanie, doplnkové čítanie, Hviezdoslavov Kubín...

Študenti slovenského jazyka a literatúry u nás nájdu i dosť publikácií zo súčasnej

slovenskej literatúry.

Základné knižnično-informačné služby:

-          absenčné (mimo priestorov knižnice) a prezenčné (v priestoroch knižnice) výpožičky,

-          predlžovanie výpožičných lehôt,

-          ústne faktografické a bibliografické informácie,

-          konzultačné služby,

-          oddelenie beletrie usporadúva besedy so spisovateľmi, informačnú výchovu pre študentov stredných škôl a gymnázií.

V rámci Projektu informatizácie knižníc Slovenskej republiky je na oddelení 5 staníc pripojenia

 na internet, ktorý slúži v prvom rade čitateľom knižnice, ale aj ostatným používateľom.

Rebríček E-knihy

Chart E knihy  august

E-knihy

eknihy

Výpožičná doba

pondelok
08:00 - 17:00
utorok
08:00 - 17:00
streda
08:00 - 18:00
štvrtok
12:00 - 17:00
piatok
08:00 - 17:00
sobota
08:00 - 12:00
nedeľa
Zatvorené

Kniha roka 2020

kniha roka 2020

ONLINE prenosy

online

Zriadovateľ

logo psk

Nové knihy

nove knihy

Podakovanie

Podakovanie

Infogate

Infogate logo

Opatrenia Covid19

 

opatrenia covid

ProQuest

proquest

Instagram OKDG

instagram

Facebook OKDG

FB

Kalendar podujatí

Návštevnosť od 1.6.2020

17872

Kde nás nájdete - Centrálna knižnica

budovaOK

Nájdete nás v centre mesta na Radničnom námesti č.1 v Bardejove

Kde nás nájdete - Pobočka Bardejovské Kúpele

P1

Nájdete nás v budove riaditeľstva v Bardejovských Kúpeľoch

Kalendár podujatí

Go to top